ANBI

   
   

Algemene Informatie

Naam: Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland
RSIN nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 824149336
KvK nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 32164529
Overeenkomstnummer: 321645290702
Secretariaat: Lange Beekstraat 64, 3817 AN Amersfoort, tel: 033-4620875
E-mail: secretaris@stpaulus.okkn.nl
Website www.stpaulus.okkn.nl
Rekeningnummer NL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel

Samenstelling bestuur

Drs.A.A.Kramer (voorzitter), drs.L.Wagenaar (vice-voorzitter), mw.A.M.Folkers (secr.), dhr.T.v.Dam (penn.), mw.K.Dejonge (lid), prof.dr.P.B.A.Smit (lid), dr.E.E.Harding (lid) en drs.A.J.L.Runhaar-Kool (lid).

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar waarbij besloten wordt over het toekennen van bijdragen aan projecten. Uitgangspunt hierbij is de vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door giften, collecten in parochies, een voor- en najaarsactie en een Vastenactie (elke twee jaar).

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland heeft als opdracht de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Sint Paulus steunt al meer dan 47 jaar namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zuster- en verwante kerken bij hun missionaire en diaconale taken. Daartoe ondersteunt zij verschillende projecten in Europa, Afrika en Azië. Zij werkt daarbij ook samen met andere Oud-Katholieke organisaties, met de Anglicaanse gemeenschap en soms met andere Christelijke organisaties.

De commissie ontleent haar naam aan de roepstem, die Paulus hoorde in een visioen en waaraan hij ook gehoor gaf: "Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaaktendat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen." (Handelingen 16:9-10)

Uitgeoefende activiteiten 2019

De opbrengst van de voorjaarsactie van Sint Paulus (bijna € 5.000) was bestemd voor de kosten van de vliegtickets en visa van twee traumaspecialisten die aangeboden hadden Pro Deo in het vluchtelingenkamp in Mozambique te gaan helpen. Parochianen uit de  omliggende parochies en bisschop Manuel Ernesto persoonlijk hebben zich het lot aangetrokken van de Congolese en Boeroendese vluchtelingen die daar vaak al jaren zitten. Er is een traumaverwerkingsproject in het vluchtelingenkamp Marratane opgezet en er zijn ook zelfhulpgroepen opgericht waarbij men met elkaar probeert de oorlogs- en vluchttrauma’s te verwerken. De traumaspecialisten zullen zich inzetten om de zware gevallen te ondersteunen en zij zullen extra bijscholing geven ten behoeve van de welwillende zelfhulpgroepen. 

 

De opbrengst van de najaarsactie (bijna € 2.500) kwam ook ten goede aan Mozambique maar dan aan een project dat Bisschop Manuel Ernesto wil opzetten voor meisjes uit het vluchtelingenkamp en voor meisjes uit de omliggende dorpen waarvan veel bewoners zich inzetten voor het vluchtelingenkamp. Iedereen ziet hoe veel meisjes te jong en onopgeleid in een relatie verzeild raken. Te veel van hen zijn onvoorbereid en erg vroeg zwanger. Binnenkort bouwt de staat een middelbare school in deze regio. Bisschop Manuel wil nu een eenvoudig internaatje naast de school bouwen. Samen met een groentetuin en fruitbomen voor eigen gebruik en een keuken om zelfverzorgend te zijn. Alles om een grote groep meisjes uit de dorpen èn uit het kamp daar begeleid te laten wonen tijdens de schooldagen. Drie vliegen in één klap: schoolopleiding, onderlinge integratie èn kweek- en kookvaardigheden. En dat alles in een geloofsondersteunende omgeving met gemotiveerde begeleidsters.

 

Van bovengenoemde en alle andere projecten die gesteund worden, is een beschrijving te vinden op onze website www.stpaulus.okkn.nl .

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring gecontroleerd door enkele bestuursleden van St. Paulus, OK Missie en diaconaat en door de Commissie Financiën en Materieel van de Oud Katholieke kerk van Nederland.

 

Rekening

2019

Begroting

2019

Begroting

2021

Baten

Bijdrage Oud Katholieke Kerk Nederland

 €              2.750,00

 €         2.650,00

 €           2.750,00

Collecte St. Paulus Missie en Diaconaat

 €              2.549,56

 €         3.750,00

 €           2.400,00

Collecte ontwikkelingssamenwerking

 €                      0,00

 €                 0,00

 €           1.800,00

Vastenactie 2020

 €              1.660,79

 €                 0,00

 €                   0,00

Bijdrage parochies

 €                  241,52

 €            700,00

 €               750,00

Voorjaarsactie St. Paulus

 €              4.840,00

 €         3.500,00

 €            4.500,00

Najaarsactie St. Paulus

 €              2.343,13

 €         3.500,00

 €            3.000,00

Missiekalenders

 €                      0,00

 €         3.000,00

 €                   0,00

Fondsenwerving

€                       0,00

€                 0,00

€            2.500,00

Donaties particulieren

 €              6.104,53

 €         4.500,00

 €           5.500,00

Bijdragen projecten/noodhulp

 €            21.735,42

 €         3.500,00

 €           3.000,00

Rente

 €                    41,25

 €            300,00

 €                   0,00

Priesterstudenten

 €               1.084,49

€                 0,00

€                    0,00

Totale baten

 €            43.350,69

 €       25.400,00

 €         26.200,00

       

Lasten

Projecten

€              8.588,58

€       12.400,00

€        11.000,00

Incidentele steun

€            27.622,86

€         3.000,00

€          1.000,00

Afdracht voorjaarsactie

€                      0,00

€         3.500,00

€          4.500,00

Afdracht najaarsactie

€                      0,00

€         3.500,00

€          3.000,00

Afdracht Vastenactie

€              1.312,67

€                0,00

€                  0,00

Afdracht giften priesterstudenten

€              1.084.49

€                 0,00

€                   0,00

Bankkosten

€                 408,48

€            500,00

€              500,00

Administratie/bestuurskosten

€                 614,10

€            700,00

€              700,00

Reiskosten internationale contacten

€                      0,00

€                0,00

€           3.500,00

Werkbezoeken

€                      0,00

€            150,00

€              500,00

Kosten acties

€              1.849,70

€         1.250,00

€           1.000,00

Publiciteit

€                      0,00

€            300,00

€              250,00

Diversen

€                  275,00

€            100,00

€              250,00

Totaal lasten

€            41.755,88

€       25.400,00

€         26.200,00

       

Resultaat

€              1.594,81

€                   -

€                     -