ANBI

Algemene Informatie

Naam: Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland
RSIN nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 824149336
KvK nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 32164529
Overeenkomstnummer: 321645290702
Secretariaat: Johannes Bosboomstraat 13, 3817 DP Amersfoort, tel: 033-4620875
E-mail: secretaris@stpaulus.okkn.nl
Website www.stpaulus.okkn.nl
Rekeningnummer NL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel

Samenstelling bestuur

Drs. A. A. Kramer (voorzitter), Drs.L.Wagenaar (vice-voorzitter), mw.A.M.Folkers (secr.), T.v.Dam (penn.), mw.K.Dejonge (lid), mw.A.Muller (lid) en prof.dr.P.B.A.Smit (lid).

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar waarbij besloten wordt over het toekennen van bijdragen aan projecten. Uitgangspunt hierbij is de vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door giften, collecten in parochies, een voor- en najaarsactie, een Vastenactie (elke twee jaar) en de opbrengsten van de verkoop van onze missie- en diaconaatkalender.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland heeft als opdracht de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Sint Paulus steunt al meer dan 47 jaar namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zuster- en verwante kerken bij hun missionaire en diaconale taken. Daartoe ondersteunt zij verschillende projecten in Europa, Afrika en Azië. Zij werkt daarbij ook samen met andere Oud-Katholieke organisaties, met de Anglicaanse gemeenschap en soms met andere Christelijke organisaties.

De commissie ontleent haar naam aan de roepstem, die Paulus hoorde in een visioen en waaraan hij ook gehoor gaf: "Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaaktendat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen." (Handelingen 16:9-10)

Uitgeoefende activiteiten 2017

De opbrengst van de voorjaarsactie van Sint Paulus (bijna € 3.100,--) was bestemd voor de Anglicaanse zusters van Sayuni in Tanzania. Zij runnen een kliniek waardoor men niet meer 2 dagreizen per bamboedraagbaar onderweg is naar een ziekenhuis. De zusters hebben al die tijd ook hard gewerkt voor goed voedsel uit de eigen tuinen. En voor verse boomaanplant, waardoor ze voldoende hout kunnen verkopen of zelf verwerken. Zo voorzien ze in hun eigen onderhoud. De groei zit er goed in. En dus hebben het gezin van de hulparts en alle nieuwe zusters nu ook voeding nodig. En met die ene inmiddels al wat oudere trekker ging dat niet meer lukken. De opbrengst van de voorjaarsactie was daarom bestemd voor de aanschaf van een tweede trekker.

De opbrengst van de najaarsactie (ruim € 2.500,--) kwam ten goede aan de aanschaf van zonnepanelen voor het nieuwe kerkelijk centrum in het nieuwe kleine bisdom Kamango in Oost Congo. Daar zijn ze niet alleen groen omdat het oerwoud bij hun voordeur begint, of omdat de synode er zo enthousiast over was, maar wordt men het vanzelf met wat hulp omdat men graag vieze dure diesel bespaart. Het nieuwe kerkelijk centrum kan met de zonnepanelen altijd doordraaien, wat er ook gebeurt met gestokte aanvoer door gesloten grenzen, aanslagen en uitval van stroomvoorzieningen.

 

Van bovengenoemde en alle andere projecten die gesteund worden, is een beschrijving te vinden op onze website www.stpaulus.okkn.nl .

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring gecontroleerd door enkele bestuursleden van St. Paulus, OK Missie en diaconaat en door de Commissie Financiën en Materieel van de Oud Katholieke kerk van Nederland.

 

Baten: De baten in 2017 bestonden uit bijdragen van de Oud Katholieke Kerk van Nederland, parochies, fondsen, particulieren; opbrengsten van collecten, acties voor een totaalbedrag van
€ 25.820,-.

 

Lasten: De lasten in 2017 bestonden uit bijdragen aan projecten die St. Paulus, ok missie en diaconaat ondersteunt voor een bedrag van € 23.035,- en de resterende kosten € 3.761,- (bank- en bestuurskosten € 1.100,-, kosten jubileum € 981,- en kosten acties € 1.680,-).

Het negatieve resultaat over 2017 bedroeg € 976,-.

 

Vermogen: Per 31 december 2016 bedroeg het vermogen € 88.282,-. Het negatieve saldo over het jaar 2017 (€ 976,-) is van het vermogen afgeboekt, waardoor de stand van het vermogen op 31 december 2017 uitkomt op € 87.306,-.