ANBI

   
   

Algemene Informatie

Naam: Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland
RSIN nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 824149336
KvK nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 32164529
Overeenkomstnummer: 321645290702
Secretariaat: Lange Beekstraat 64, 3817 AN Amersfoort, tel: 033-4620875
E-mail: secretaris@stpaulus.okkn.nl
Website www.stpaulus.okkn.nl
Rekeningnummer NL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel

Samenstelling bestuur

Drs. A. A. Kramer (voorzitter), Drs.L.Wagenaar (vice-voorzitter), mw.A.M.Folkers (secr.), T.v.Dam (penn.), mw.K.Dejonge (lid), en prof.dr.P.B.A.Smit (lid).

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar waarbij besloten wordt over het toekennen van bijdragen aan projecten. Uitgangspunt hierbij is de vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door giften, collecten in parochies, een voor- en najaarsactie en een Vastenactie (elke twee jaar).

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland heeft als opdracht de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Sint Paulus steunt al meer dan 47 jaar namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zuster- en verwante kerken bij hun missionaire en diaconale taken. Daartoe ondersteunt zij verschillende projecten in Europa, Afrika en Azië. Zij werkt daarbij ook samen met andere Oud-Katholieke organisaties, met de Anglicaanse gemeenschap en soms met andere Christelijke organisaties.

De commissie ontleent haar naam aan de roepstem, die Paulus hoorde in een visioen en waaraan hij ook gehoor gaf: "Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaaktendat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen." (Handelingen 16:9-10)

Uitgeoefende activiteiten 2018

De opbrengst van de voorjaarsactie van Sint Paulus (bijna € 2.700,--) was bestemd voor een kippenproject in het vluchtelingenkamp in Mozambique. Een kleine groep gelovigen van omliggende parochies en bisschop Manuel Ernesto persoonlijk hebben zich het lot aangetrokken van de Congolese en Boeroendese vluchtelingen die daar vaak al jaren zitten. Met de Vastenactie2016 was al een stevige ruggensteun geboden voor de bouw van o.m. een windvaste kerk met bijgebouw in het vluchtelingenkamp. Er wordt verder hard gewerkt aan het opleiden van een groep gelovigen voor het bijstaan bij traumaverwerking. En nu dus het kippenproject: kippen voederen, eieren scoren, nieuwe kuikentjes uitbroeden, eieren verwerken tot gerechten, die deels verkopen, de veren in producten verwerken etc. De opbrengst van de voorjaarsactie is gebruikt voor de aanschaf van de eerste kippen, voor hout om hokken te timmeren, voor een cursus ‘hoe houd ik kippen’, het eerste voer enz. Dit gaf de burgers daar weer moed.

 

De opbrengst van de najaarsactie (ruim € 3.010,--) kwam ten goede aan het Bethune Huis in Hong Kong. Hier worden vrouwen opgevangen die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken en slachtoffer van uitbuiting of verbale /fysieke terreur werden. Het Bethune Huis geeft ze onderdak en hulp op allerlei niveaus. Het is in Hong Kong illegaal om ander werk te doen terwijl de rechtszaak tegen je werkgever gaande is en de vrouwen zijn daarom afhankelijk van liefdadigheidsorganisaties zoals het Bethune Huis waar 600 vrouwen per jaar verblijven. De gemiddelde verblijftijd is ergens tussen 2 weken en 2 maanden.  De opbrengst van de najaarsactie is gebruikt voor de workshops  Ken je rechten en verplichtingen en Stress reductie waarmee de vrouwen geholpen worden gerechtigheid te krijgen en waardoor ze weerbaarder worden.

 

De opbrengst van de vastenactie in 2018 bedroeg ruim € 13.300 en werd bestemd voor de Koptische zusters in Beni Souef, Egypte. De zusters bouwden met onze steun een compleet nieuw ziekenhuis met de mooie naam El Salam (Vrede). Eerder hebben wij ook bijgedragen aan nierdialyse- en fysiotherapie behandelingen. Dit keer kwam de opbrengst ten goede aan de kosten van onderzoeken, operaties e.d. van hen die  het niet breed hebben, de aanschaf van een AED (automatische externe defibrillator) en aan noodzakelijke aanpassingen bij patiënten die na een behandeling thuis bijv. een handgreep op het toilet nodig hebben.

 

Van bovengenoemde en alle andere projecten die gesteund worden, is een beschrijving te vinden op onze website www.stpaulus.okkn.nl .

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring gecontroleerd door enkele bestuursleden van St. Paulus, OK Missie en diaconaat en door de Commissie Financiën en Materieel van de Oud Katholieke kerk van Nederland.

 

 

Rekening

Begroting

Begroting

 

2018

2018

2020

Baten

 

 

 

Bijdrage Oud Katholieke Kerk Nederland

 €              2.788,00

 €         2.650,00

 €          2.650,00

Collecte St. Paulus Missie en Diaconaat

 €              4.593,00

 €         2.000,00

 €          2.500,00

Vastenactie 2020

 €            12.865,00

 €       10.000,00

 €        12.000,00

Collecte ontwikkelingssamenwerking

 €              2.152,00

 €         1.750,00

 €          2.000,00

Bijdrage parochies

 €              1.416,00

 €         1.000,00

 €          1.500,00

Voorjaarsactie St. Paulus

 €              2.807,00

 €         3.500,00

 €          3.500,00

Najaarsactie St. Paulus

 €              4.209,00

 €         3.500,00

 €          3.000,00

Fondsenwerving

 €              2.273,00

 €         4.000,00

 €          3.500,00

Donaties particulieren

 €            10.630,00

 €         3.000,00

 €          5.500,00

Bijdragen projecten/noodhulp

 €            17.378,00

 €         3.500,00

 €          2.700,00

Rente

 €                  113,00

 €            600,00

 €             100,00

Totale baten

 €            61.224,00

 €       35.500,00

 €        38.950,00

       

Lasten

 

 

 

Projecten

 €            12.786,00

 €       12.400,00

 €        13.000,00

Incidentele steun

 €            17.858,00

 €         3.000,00

 €          1.000,00

Afdracht voorjaarsactie

 €                 100,00

 €         3.500,00

 €          3.500,00

Afdracht najaarsactie

 €              3.008,00

 €         3.500,00

 €          3.000,00

Afdracht Vastenactie

 €            10.002,00

 €       10.000,00

 €        12.000,00

Bankkosten

 €                 496,00

 €            600,00

 €             500,00

Administratie/bestuurskosten

 €                 455,00

 €            500,00

 €             600,00

Reiskosten internationale contacten

 €                        -  

 €                   -  

 €          3.500,00

Werkbezoeken

 €                 328,00

 €            100,00

 €             500,00

Kosten acties

 €                        -  

 €         1.500,00

 €          1.000,00

Publiciteit

 €                 250,00

 €            300,00

 €             250,00

Diversen

 €                        -  

 €            100,00

 €             100,00

Totaal lasten

 €            45.283,00

 €       35.500,00

 €        38.950,00

       

Resultaat

 €            15.941,00

 €                   -  

 €                     -