Sint Paulus Missie en diaconaat buitenland

ANBI

Algemene Informatie

Naam: Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland
RSIN nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 824149336
KvK nummer: Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 32164529
Overeenkomstnummer: 321645290702
Secretariaat: Johannes Bosboomstraat 13, 3817 DP Amersfoort, tel: 033-4620875
E-mail: secretaris@stpaulus.okkn.nl
Website www.stpaulus.okkn.nl
Rekeningnummer NL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel

Samenstelling bestuur

Drs.L.Wagenaar (vice-voorzitter), mw.A.M.Folkers (secr.), T.v.Dam (penn.), mw.K.Dejonge (lid), mw.A.Muller (lid) en prof.dr.P.B.A.Smit (lid).

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar waarbij besloten wordt over het toekennen van bijdragen aan projecten. Uitgangspunt hierbij is de vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door giften, collecten in parochies, een voor- en najaarsactie, een Vastenactie (elke twee jaar) en de opbrengsten van de verkoop van onze missie- en diaconaatkalender.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland heeft als opdracht de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Sint Paulus steunt al meer dan 47 jaar namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zuster- en verwante kerken bij hun missionaire en diaconale taken. Daartoe ondersteunt zij verschillende projecten in Europa, Afrika en Azië. Zij werkt daarbij ook samen met andere Oud-Katholieke organisaties, met de Anglicaanse gemeenschap en soms met andere Christelijke organisaties.

De commissie ontleent haar naam aan de roepstem, die Paulus hoorde in een visioen en waaraan hij ook gehoor gaf: "Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaaktendat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen." (Handelingen 16:9-10)

Uitgeoefende activiteiten 2016

De opbrengst van de Vastenactie was bestemd voor het werk van de Anglicaanse gemeenschap in Niassa in het vluchtelingenkamp Marratane. De lokale Anglicaanse kerk heeft hulp geboden in dit vluchtelingenkamp wat o.a. leidde tot de bouw van een eenvoudig kerkgebouwtje en de oprichting van een eigen parochie, voornamelijk bestaande uit Anglicanen uit Congo, Rwanda en Burundi. De kampparochie is intussen gefuseerd met de stadsparochie. Het kleine kerkje in het kamp moet dringend worden vervangen door een meer blijvend, steviger gebouw maar daar zijn onvoldoende middelen voor. Bovendien - belangrijker nog – was zeker zo hard nodig een programma waarin ”Healing” van de menselijke schade bij de vluchtelingen, veroorzaakt door de verschrikkelijke ervaringen in hun geboorteland, voorop staat en het bieden van nieuwe perspectieven en het opbouwen van (meer) vertrouwen en zelfredzaamheid aandacht krijgen.

De opbrengst van de voorjaarsactie van Sint Paulus (bijna € 3.600,--) was bestemd voor nierdialyse- en fysiotherapie behandelingen in het ziekenhuis in Beni Soeuf, Egypte. Het ziekenhuis heeft vier operatiekamers, een apotheek, een fysiotherapie-afdeling met zes behandelruimtes en een wachtruimte maar ook een nierdialyse afdeling bestaande uit tien nierdialyse-units. Verder beschikt men over een MRI- en CT scanner. Er zijn 60 bedden voor patiënten waarvan een aantal voor intensive care. Ook is er een kraamafdeling met acht couveuses. De artsen, en ook een tandarts, werken op vrijwillige basis en het ziekenhuis is toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging. Veel van de patiënten zijn arm en geven een bijdrage in de kosten van hun dialyse- of fysiotherapiebehandeling. Hun eigen bijdrage dekt echter de kosten, die voornamelijk het afbetalen van de apparatuur betreffen, helaas niet.

De opbrengst van de najaarsactie (ruim € 2.000,--) kwam ten goede aan het Bethunehuis in Hong Kong. Het is een veilige haven voor vrouwen die gedreven door armoede als huishoudelijke hulp in Hong Kong werken. Met enige regelmaat worden vrouwen uit deze groep uitgebuit of misbruikt. Om deze vrouwen op te vangen is het Bethunehuis in het leven geroepen. Het initiatief voor het huis is genomen door de Filippijnse Raad van Kerken. De vrouwen die als hulpverleners naar Hong Kong zijn vertrokken en het Bethunehuis hebben opgezet, bieden niet alleen veiligheid aan kwetsbare vrouwen, maar op allerlei niveaus maken ze hen ook weerbaar. Ook gaan ze de strijd aan met wetten en regels die de uitbuiting van vrouwen mogelijk maken. Deze hulpverleners zijn heldinnen, ze laten zien dat we ons niet bij onrecht en uitbuiting hoeven neer te leggen.

 

Van bovengenoemde en alle andere projecten die gesteund worden, is een beschrijving te vinden op onze website www.stpaulus.okkn.nl .

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring gecontroleerd door enkele bestuursleden van St. Paulus, OK Missie en diaconaat en door de Commissie Financiën en Materieel van de Oud Katholieke kerk van Nederland.

Baten: De baten in 2016 bestonden uit bijdragen van de Oud Katholieke Kerk van Nederland, parochies, fondsen, particulieren; opbrengsten van collecten, acties, uitgifte van kalenders voor een totaalbedrag van € 42.286,-.

Lasten: De lasten in 2016 bestonden uit bijdragen aan projecten die St. Paulus, ok missie en diaconaat ondersteunt voor een bedrag van € 35.401,- en de resterende kosten € 2.231,- (bankkosten, bestuurskosten en kosten acties).

Het positieve resultaat over 2016 bedroeg € 4.654,-.

Vermogen: Per 31 december 2015 bedroeg het vermogen € 83.628,-. Het positieve saldo over het jaar 2016 (€ 4.654,-) is aan het vermogen toegevoegd, waardoor de stand van het vermogen op 31 december 2016 uitkomt op € 88.282,-.